América

Historia          Integrantes

 

Gira

Próximos concertos

 

Tenda

Sudaderas          Discos          Camisetas

 

Media

Galería          Vídeos          Novas

 

Máis información

Contacto          Descargas

 

Política de Privacidade

 

 

En cumprimento do establecido na RGPD, informámoslle que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da citada relación.

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de lei. En cumprimento da RGPD pode exercitar o seu dereitos ARCO ante Grupo América, con dirección en Granxola, 32 Estás, 36730 – Tomiño (Po), achegando fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de segredo e vai dirixida unicamente ao seu destinatario. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademais da información que facilite aos destinatarios do servizo a través da súa “Política de Privacidade”, deberá dispoñer de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, tales como, sen carácter limitativo ou excluínte, condicións xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de utilización da páxina web e responsabilidades respecto diso, ou o que a propia Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer en calquera outros preceptos á marxe do seu artigo 10 ou mesmo completar a información que, en relación a este, fose necesaria.

El prestador de servicios de la sociedad de la información deberá tener en cuenta que, además de la información que facilite a los destinatarios del servicio a través de su “Política de Privacidad”, deberá disponer de textos legales adicionales relativos a otras normativas de obligado cumplimiento, tales como, sin carácter limitativo o excluyente, condiciones generales de la contratación, propiedad intelectual e industrial, condiciones de utilización de la página web y responsabilidades al respecto, o lo que la propia Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico pueda establecer en cualesquiera otros preceptos al margen de su artículo 10 o incluso completar la información que, en relación a éste, fuese necesaria.

 

    0
    Carro
    O teu carro está baleiroVolver á tenda